Информационни фишове за съставки на продукт, съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕО) No 907/2006 на Комисията от 20.06.2006

Каролин М ЕООД

Телефонен номер при спешни случаи
Национален токсикологичен информационен център
Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов"
Телефон за спешни случаи / факс: +359 2 9154 233
E-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg

FISH-LABEL-1.pdf
FISH-LABEL-2.pdf
FISH-LABEL-3.pdf
FISH-LABEL-4.pdf
FISH-LABEL-5.pdf
FISH-LABEL-6.pdf
FISH-LABEL-7.pdf
FISH-LABEL-8.pdf
FISH-LABEL-9.pdf
FISH-LABEL-10.pdf
FISH-LABEL-11.pdf
FISH-LABEL-12.pdf
FISH-LABEL-13.pdf
FISH-LABEL-14.pdf
FISH-LABEL-15.pdf
FISH-LABEL-16.pdf
FISH-LABEL-17.pdf
FISH-LABEL-18.pdf
FISH-LABEL-19.pdf
FISH-LABEL-20.pdf
FISH-LABEL-21.doc
FISH-LABEL-22.doc
FISH-LABEL-23.doc
FISH-LABEL-24.doc
FISH-LABEL-25.doc
FISH-LABEL-26.doc
FISH-LABEL-27.doc
FISH-LABEL-28.doc
FISH-LABEL-29.doc
FISH-LABEL-30.doc
FISH-LABEL-31.doc
FISH-LABEL-32.doc
FISH-LABEL-33.doc
FISH-LABEL-34.doc
FISH-LABEL-35.doc
FISH-LABEL-36.doc